Helsingin kaupunginhallitus otti kantaa jätevoimalan sijoituspaikkaan
Helsingin kaupunginhallitus muistuttaa YTV:n jätevoimalan YVA-arvioinnista antamassaan lausunnossa, että vaihtoehtoisista sijoituspaikoista Kivikon läheisyydessä asuu eniten ihmisiä. Laitoksen paikasta päätettäessä onkin kaupunginhallituksen mukaan otettava huomioon Kivikon sijainti lähellä huomattavan suurta asukasmäärää.

"Voimalan sijaintipaikkaa ratkaistaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen kohdistuviin vaikutuksiin", toteaa kaupunginhallitus Uudenmaan ympäristökeskukselle osoitetussa lausunnossa.

Kivikon YVA-arvioinnissa tutkitusta paikasta asuu kolmen kilometrin säteellä noin 105 000 ihmistä. Määrä kasvaa vielä noin 4 000 asukkaalla, kun Viikin-Latokartanon asuinalue valmistuu.

Kaupunginhallitus toteaa, että jätevoimalahanke koskee suoranaisesti Viikin Latokartanon ja Kivikon asunto- ja työpaikka-alueita ja niiden rajaamaa itäisen keskuspuiston osaa, Kivikon ulkoilu- ja liikuntapuistoa. Hallitus katsoo, että voimalan ympäristövaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon lisääntyvä asutus mm. Kivikonlaidan alkupäässä ja Kehä I:n eteläpuolella Viikin pohjoisosassa sekä Kivikon länsi-, itä- ja eteläpuolille kaavoitetuilla asuntoalueilla.

Lisäksi jätevoimalan aiheuttama raskaan liikenteen lisäys meluineen haittaisi erityisesti alueen asukkaiden ja liikuntapuiston käyttäjien liikkumista ja ulkoilu- ja urheilupuiston viihtyisyyttä. Kaupunginhallituksen mukaan YVA-selostuksen melumallinnus perustuu nykyisiin liikennereitteihin sekä tieliikennelaskentatuloksiin, minkä vuoksi melumittaukset Kivikossa olisi tehtävä myös lähimmillä asuinalueella Viikki-Latokartanossa sekä aivan viereisellä virkistysalueella.
 
Kaupunginhallitus katsoo myös, että YVA-arviointiin liittynyt asukaskysely on toteutettu hankkeen kokoluokkaan ja seudulliseen merkittävyyteen nähden puutteellisesti. Sen mielestä alueen asukkaiden käsityksiä olisi selvitettävä perusteellisemmin ja myös analyysin olisi tehtävä paremmin.

Jätevoimalahankkeen välittömät ympäristövaikutukset on kaupunginhallituksen mukaan lueteltu arviointiselostuksessa lueteltu kattavasti, mutta hankkeen välillisten vaikutusten arviointi on vähäistä. Keskeisimpiä välillisiä vaikutuksia ovat vaikutukset YTV-alueen  jätehuoltoon eli jätevoimalahankkeen taloudelliset vaikutukset (mm. jätteiden hinnoittelu), vaikutukset syntyviin jätemääriin, jätteiden lajittelun kannattavuuteen sekä jäteasenteisiin. Kaupunginhallitus kiinnittää huomiota siihen, että YVA-selostuksen laskelmat perustuvat jätemäärien jatkuvaan kasvuun ainakin vuoteen 2025 asti.

"Jätevoimalan kokoa ja kannattavuutta selvitettäessä tulisi huomioida myös mahdolliset muutokset kierrätyksessä, ihmisten asenteiden muutos, jätemateriaalin hyötykäytön kasvu ja syntyvän jätteen määrän mahdollinen väheneminen", muistuttaa kaupunginhallitus.
 
Helsingin kaupunginhallituksen lausunto jätevoimalan YVA-arvioinnista kokonaisuudessaan.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi