Helsingin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2007
Helsingin kaupunginhallitus käsittelee kaupungin tilinpäätöstä kokouksessaan maanantaina 31.3.2008. "Takana on hyvä vuosi verotuloilla ja toiminnallisilla aikaansaannoksilla mitattuna. Kaupunkilaisille voitiin tarjota monipuolisia palveluja ja parempaa kaupunkiympäristöä", sanoo kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Helsingin kaupungin vuoden 2007 tilinpäätöksen katsauksessaan.

Kansantaloudella meni hyvin ja Helsingin verotulot kasvoivat vuonna 2007. Myös Helsingin Energian hyvistä tuloksista otettiin ylimääräisiä tuloutuksia kaupungin palvelutoiminnan rahoittamiseksi. Vaikka sosiaali- ja terveystoimen menot ylittyivät, pysyi kokonaisuus hyvin talousarviossa.

Ylijäämäinen tulos verotuloilla ja Helsingin Energian tuloutuksilla

Vuoden 2007 tilikauden tulos osoitti 363 miljoonaa euroa ja ylijäämäksi muodostui 258 miljoonaa euroa varausten ja rahastojen muutosten jälkeen. Tuloksen ylijäämäisyys johtui lähinnä 123 miljoonaa euroa talousarviota suuremmista verotuloista ja Helsingin Energian 218 miljoonan euron ylijäämästä.

Vuosikate, 545 miljoonaa euroa, kattoi 294 miljoonan euron poistot ja 649 miljoonan euron investoinneista 84 prosenttia.

Tilanne näyttää toiselta, jos tarkastellaan kaupungin taloutta ilman liikelaitoksia. Vuosikate oli ilman liikelaitoksia 167 miljoonaa euroa, poistot 198 miljoonaa euroa ja investointien omahankintameno 348 miljoonaa euroa. Vuosikate kattoi poistoista 85 prosenttia ja investoinneista vain 48 prosenttia.

Toimintakulut kasvussa

Kaupungin toimintatuotot pienenivät yhden prosenttiyksikön edelliseen vuoteen verrattuna, kun toimintakulut puolestaan kasvoivat 3,5 prosenttia. Toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat 2,1 prosenttia ja toimintakulut 5,3 prosenttia.

Satunnaisia tuottoja kirjattiin vuonna 2007 yhteensä 117 miljoonaa euroa, pääasiassa käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Tilikauden 363 miljoonan euron tuloksesta siirrettiin rahastoihin 74 miljoonaa euroa, joista merkittävin oli siirto Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahastoon 47 miljoonaa euroa. Rahastoista tuloutettiin yli 17 miljoonaa euroa. Lisäksi investointivarausten lisäys pienensi tulosta 48 miljoonaa euroa. Lisäyksestä Helsingin Sataman osuus oli 33 miljoonaa euroa. Näin tilikauden ylijäämäksi muodostui 258 miljoonaa euroa.

Rahavarat kertovat hyvästä maksuvalmiudesta. Rahavarat olivat vuoden lopussa yli 52 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden alussa. Kassatulot olivat 5 028 miljoonaa euroa ja kassamenot 4 917 miljoonaa euroa. Kassan riittävyys vuoden lopussa oli 67 päivää eli kaupungin rahavaroilla voitiin kattaa 67 päivän kassamenot. Kassan riittävyys on vaihdellut viiden viimeisen vuoden aikana 57 päivästä 67 päivään, mikä kertoo, että kaupungin maksuvalmius on pysynyt hyvänä koko kauden.

Investointien tulorahoitus %-tunnusluku on kasvanut viime vuosina tasaisesti vuoden 2003 arvosta 69,8 prosenttia vuoden 2007 arvoon 85,3 prosenttia. Tunnusluku kertoo vuosikatteen riittävyyden investointien omahankintamenoon.

Lainaa oli 1 263 euroa/asukas. Lainakanta oli vuoden lopussa 718 miljoonaa euroa.

Taseen 31.12.2007 loppusumma oli 10 212 miljoonaa euroa ja kasvua edellisestä vuodesta 428 miljoonaa euroa. Lisäys johtuu Vuosaaren Sataman keskeneräisistä investoinneista. Maanhankinnat lisäsivät maa- ja vesialueiden tasearvoa 81 miljoonalla eurolla.

Ottolainoja lyhennettiin 93,9 milj. euroa. Helsingin Satamalle otettiin uutta lainaa Vuosaaren Sataman investointeihin 130 milj. euroa.

Omavaraisuusaste, joka mittaa kunnan vakavaraisuutta oli 76,9 prosenttia. Omavaraisuusaste on vaihdellut viiden viimeisen vuoden aikana 74,7 prosentista 76,9 prosenttiin. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta.

Askel askeleelta

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen toteaa, että pyrkimys on saavuttaa keskipitkällä aikavälillä tilanne, jossa peruspalvelujen rahoitus on nykyistä kestävämmällä pohjalla. Palvelutason riippuvuutta Helsingin Energian ylimääräisistä tuloutuksista puretaan. Tavoitetilassa talousarvion mukaisen varsinaisen toiminnan vuosikate kattaa poistot, kun vuoden 2007 vuosikate kattoi poistoista 85 prosenttia.

"Talouden tasapainoon saattaminen on tärkeää, koska tulevaa talouskehitystä varjostaa kansainvälisen talouden kasvava epävarmuus ja sen mahdolliset heijastumat Suomen ja pääkaupunkiseudun kehitykseen sekä väestön ikääntymisen vaikutukset työvoiman tarjontaan ja sitä kautta veropohjaan", kaupunginjohtaja Jussi Pajunen toteaa.KontUn legendaarinen ottelu vuonna 1986


Aikaisemmat videot

Ajankohtaista

Tapahtumat

Hel.fi

Helsinginuutiset.fi